14 of 52 photos

Autumn wraps

Fogbound summit at 9,200 feet, Utah State Route 12.